The last Will of Theodore Combis 1701-1771

Written on the 14th of August 1766

Made public on the 13th of June 1771

 

 

The complete transcript of the Will:               

Αντιγραφή βγαλμένη από τάς πράξεις τού παπα κυρ Γεωργίου Λογοθέτη Ν:αύθ εύρισκομένας εις το Γραμματοφυλάκιον της Κυθηρίας.

 

Εις δόξαν Χρίστου : Αγίων; τω 1766: Αύγούστου 14: εις χωρίον Λογοθετιάνικα εις τον οίκον ως κατακοίτου του κυρ θοδωρί Κομπί ποτέ Κώστα ο όποίος ευρισκόμενος εν ασθένεια τφ σώματι τον δε νουν και τάς φρένας υγιείς και άκερέους χάριτι θεοϋ, καί φοβούμενος τον άόρατον θάνατον μην ελθη αιφνιδίως και άρπάση αυτόν άνέτιμον και άδιόρθωτον, έπεμψε και έκάλεσεν εμένα τον παρόν Ν; ως καί τους κάτωθι παρακαλεμένους καί υπογεγραμμένους μάρτυρας και μου λέγει να του κάμω την παρόν αύτού διαθήκην και ύστερκή του παραγγελίαν, καί εν πρώτοις λέγει πώς αφήνει πάσοις τοΐς Χριστιανοΐς την εν Χριστω άγάπην καί

τελείαν συγχώρησιν την οποίαν ζητεί και αυτός από αύτοΰς ΐνα ευρη ηλεον τον άδέκαστον κριτήν, την δε άμαρτωλήν ψυχήν παραδίδει εις τάς πανάχραντους χείρας του παντοδυνάμου θεου, όπως συγχώρηση τα εαυτού πλημελήματα, έπειτα λέγει άπίς τον καταλάβη το κοινόν ποτήριον του θανάτου να τον κηδεΰσουσι είς τον ΝαΟν του *Αγ. Μηνα εις την ένωρίαν του. Ακόμη λέγει πώς την Θυγατέραν του την Έλένα την έχει σοτζιφάδα καί ότι τζη γράφει το προικοχάρτι της, ακόμη λέγει καί δια την Θυγατέραν του την Μαρία πώς επειδή ως να μην της έχει προικοχάρτι παρά κοντέντα θέλη να της ζεχωρίση κι αύτηνης το προικιόν της, ήγουν μία τζώντα χωράφι εις τον τροϋλον σ: του Δημήτρη, άλλη τζωντα στου Κάροφΰλη σ: τζη βρύσης άπο πάνω κι άπο κάτω, ένα κληστοΰλη είς την Σκλαβουνου δια άμπελοχώραφο σ: Γιώργη Ανδρόνικου, άλλη τζωντα εις του ζωντάκίου ~σ:'οτ;Κ: κύρ Γιώργη Λογοθέτη, άλλη τζωντα εις το φουρνί σ: Γιώργη Λέκα καί αύτο το έμισο, άλλη τζωντα είς τα σπάσματα άπο το σπιλάδι κι'έπάνω σ: Μανόλη Λογοθέτη. Φορεσιές κατζήβελα έξι φουρνίδες, αργαστήρι τζη ύφαντοσύνης φουρνίδο, ένοϋ ριαλιου μουσχάρι ένου ριαλιοϋ πουλάρι, κασέλα ένοΰ ριαλιου, χάλκωμα ένου ριαλιου, ώζά δέκα καί ρήφια δέκα, καρπόν μουζούρια έξι, κρασί μέτρα τρία, σιδεροστί καίΣτουπόκτενα,   και  αυτά  όλα  οπού  έξεχωρίσαμε  λέγει  να  γρικωνται ό  δια  προικιόν  της  καί  τέλειον   της   Άδελφομέρι,   άκόμη  λέγει και  δια  την  θυγατέρα  του  την Κεράνα  πώς  της αφήνει  κι'αύτηνης το  μίσό  χωράφι   του  μιχου   τζη Θερμοπουλας,   το  άλλο  μισό  χωράφι εις   το  φουρνί σ:   του  Δημήτρη,   άλλη  τζωντα  εί,ς   τα σπάσματα σ: του  γαμπρου του Κερομιτη  καί σ: του άλονίου,  ώζά  οκτώ και  ρήφια  οκτώ,   καί αυτά  να  γρικώνται  κι'αύτηνής  διά  τέλειον  και καί ολικο  της   Άδελφομέρι,   κι'άνισοστάς  και  ζήση και άπανδρευτη  να  ήμπορουν  οί  κληρονόμοι   του  να  της   δώσουν  άπο  τα  κομπιλικά  το  κατά  δύναμίν  ειδεμή  καί  ηθελεν άποθάνη  να  μεράζονται οι  κληρονομοι   το  αύτο  πράγμα,   άκομη  λέγει  πώς  αφήνει   της  Γυνης  του  το  κάτω σπίτι   να  κάθεται  έως  ολην  της  την  ζωήν  καί με  τα αγγεία οπού  έχει  μέσα κι'άπεθανοντας  της  να μενη  το σπίτι   του  υίου  του  του  Βρετου,  άκομη  λέγε ι  πώς  τζη  αφήνει  να τραβά την  μισήν  εύτράδα   του  άμπελιοϋ  εΐς   την  λαγκάδαν  και  άνισοστάς  κιήθελαν  την  διασήση άπο αύτο να πιάνεται  εί,ς  το αμπέλι  εις  τον Χρισόστομον,   άκόμη  τζη αφήνει  πέντε  μισοπ:   χωράφι  εις  του Πέτρου σ:στ:Κ:   άκομη  λέγει  πώς αφήνει   του  υίου  του του  Γιάννη εί,ς  την  γλάστρα  το  χωράφι ως  βρίσκεται,   καί άλλη τζωντα  εί,ς   την  Γιουκαλή  με  τα  κλήματα,   καί  ένα  κληστοΰλη  εί,ς το  ξερόκαμπο ως  βρίσκεται  καί αυτά  θέλη καί  του  τα αφήνει   δια τον  θεον καί  δια  την  ψυχήν  του  καί  δια  πολλήν άσυστέντζα  όπου ελαβεν άπο  δαύτονε.   Άκομη λέγει  πώς  του αφήνει   του  υιού του τού  Γιάννη  το απάνω σπίτι  με  ότι  άγγεΐα  εύρεθοϋν καί  έχει  μέσα,   με  την  έμισή αύλήν  καί  με  την  έμισή  ροΰγαν,   άκομα  λέγει πώς   το  χάλκωμα   το  μεγάλο   το  αφήνει   του  Βρετου καί   του  Γιάννη, άκομη  λέγει  πώς  αφήνει  καί  του υίου του τού Δημήτρη  τα  δυο σπίτια  οπού  κάθεται   ό  αύτος  Δημήτρης,   άκομη  λέγει  πώς  έδωσε του  υιού  του  τού Δημήτρη  ριαλια  οκτώ κι  έβαλε  κι  αυτός  αλλά τρία  ήμισυ καί  τα  εβαλεν  είς  το  χωράφι  εί,ς   του Πέτρου,   εκείνο όπου άγορασεν άπο  τον αύθ:   Φισικάλε  Στάη κι'έ'χει   το  γράμμα  γινωμένο  επάνω  του  ό αύτός  Δημήτρης  κι'άνισοστάς  καί  δεν θελήσει να  το μοιράσουν ως καθώς  πρέπει  με  τον  Γιάννη  να  μην  έχει  νακάμη από  το άλλο  οπού  είναι συμαλία  του και ούτε  από  το παλιό κλειστο,   άκομη  λέγει,  πώς  αφήνει   τζη θυγατρος   του  τζη Κεράνας το  ένα σκαλί   το  περιβολιμέ τα  μισά  κλήματα στο κροτηρι  σ:   Νικολο Νούρη,   ακόμη  λέγει  πώς  αφήνει   της   Γυνης   του  οκτώ  πρόβατα, ακόμη λέγει  πώς  θέλει  και υοστιτουΐρη δια  τέλειους  καί καθολικοΰς  κληρονόμους  τα τρία του παιδιά τα αρσενικά  ήγουν  Δημήτρη,  Βρετό  καί  Γιάννη και  όλο του το πράγμα στάμπιλι  μόμπιλι καί ζων  τημερα  να  το μοιράζονται  καί οί  τρεις  εις   τρία μερτικά, έξω από  εκείνο  οπού  έξεχώρησε  της   γυνης του καί   του Γιάννη,   εις  δε το  έπίλοιπον  να  το  μοιράζονται  ίσια  καί  οί  τρεις, άκομη  λέγη πώς  όμπλιγάρει   τους  κληρονόμους  του  να  του  επιτελέσουν  ένα  σαρανταλείτουργο  καί  να  του κάμουν  καί  τα  όρδινάριά του  μνημόσυνα  κατά   την   τάξιν   των   Όρθοδόξων  Χριστιανων.   Έρω-

τηθη από  έμου Ν. και   μαρτύρων  αν  έχει   να  ντεστάρη άλλο   τίποτα  η να άφήση  εις  έσπητάλια,   η είς άλλους  πτωχούς  τόπους,   καί άπεκρίθη ουχί,   παρά  οπού  θέλει  να  είναι   το παρόν  φέρμο στερητό καί ανέκοπτα  εν  παντί Κυρίω καί  οποίος σκανδαλίσει  το παρόν  να έχει   το  βάρος   του,   καί  ότι  έμεινε  κοντέντος  καί  έπαρεκάλεσε καί  μάρτυρας   τον  π:   κυρ  Νικόλαον Πρινέα  ποτέ Μανόλη  καί  π: κυρ Γιώργι Πρινέα  ποτέ  Βασίλη οί  όποιοι  είναι  παρόντες  καί  θέλουσι ύπογράψη  καί  δια  χειρός   τους  καί  έδόθη  τους  καί  ο  όρκος   να  το κρατοϋσι  εί,ς  το  κρυπτον  έως  εί,ς  τον  θάνατόν  του  κατά  το  έθος.

 

Νικόλαος   Ιερεύς Πρινέας  παρακαλ:   άπο  τον ανωθι   τεσταδώρον

ήμουν  παρών  καί  μαρτυρώ ως  ανωθι .

Γεώργιος   Ιερεύς  Πρινέας  παρακαλ:   άπο   τον ανωθι  τεσταδώρον

ήμουν  παρών   καί  μαρτυρώ ως  ανωθι.

Γεώργιος   Ιερεύς Λογοθέτης Ν:   αύθ:   έγραψα.

 

 

1771  Ιουνίου  13:   Ήνοιξα  κι έδιαλάλησα  την  παρών  διαθήκην  εις άνατάτην   τοο  Δημήτρη  Βρετου καί   Ιωάννη  αδέλφια Κομπί   του ποτέ θοδωρί  μαρτ;   παρών  ό παπά  Γεράσιμος Πρινέας  ποτέ  Βασίλη, καί   Αθανάσιος Λογοθέτης  ποτέ Μανολη. 

Θεοδωρος  Στάης  αύθεντικος  γραμματοφύλαξ  έκαμα  να αντιγράψουν.